Brannprosjektering — brannkonsept i byggesaker

 

Vi i Fram Ingeniørkontor AS tilbyr brannprosjektering i tiltaksklassene 1 og 2, og vi jobber etter faste priser i hvert prosjekt. Vi utfører all prosjektering selv, uten bruk av innleide konsulenter, slik at du som kunde kan være trygg på at oppdraget utføres av en faglig kvalifisert ingeniør. Brannprosjektering resulterer i et helhetlig brannkonsept / brannsikkerhetskonsept, og vi leverer normalt innen 4 virkedager fra bestilling.

Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder:

Fram Ingeniørkontor AS er sentralt godkjent for brannprosjektering
 • Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring

 • Brannkonsept / brannsikkerhetskonsept

 • Branntekniske tegninger (basert på byggesakstegninger)

 • Tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll (gjelder kun ved prosjektering i tiltaksklasse 2)

Brannprosjektering er første skritt i brannsikring av en bygning. Det handler først og fremst om liv og helse, dernest sikring av dine og andres materielle verdier. Brannteknisk prosjektering er nødvendig ved blant annet oppføring av nybygg, oppdeling og/eller bruksendring av eksisterende byggverk. Brannprosjekteringen resulterer i et brannkonsept / brannsikkerhetskonsept som normalt vedlegges byggesøknaden. En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen - fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Dette fordi den branntekniske utformingen (brannsikkerhetsstrategi) av en bygning vil ha merkbar påvirkning på de totale byggekostnadene.


Om ditt byggeprosjekt stiller krav til brannprosjektering / brannkonsept, så kan vi i FRAM håndtere dette for deg.


Fram Ingeniørkontor er sentral godkjent for brannprosjektering i tiltaksklasse 2.

 

Hva er brannprosjektering og brannkonsept / brannsikkerhetskonsept?

Formålet med brannprosjekteringen er å avklare hvilke krav innen brannsikkerhetsstrategi (brannteknikk og brannsikring) som må oppfylles i det aktuelle byggverket. Prosjekteringen resulterer i en grundig rapport som på fagspråket kalles brannsikkerhetskonsept. Brannsikkerhetskonseptet beskriver forhold som oppdeling av brannceller, krav til bærende konstruksjoner, tilrettelegging for redning og slokking m.fl. Brannsikkerhetskonseptet viser ikke spesifikke tekniske løsninger. Slike løsninger må prosjekteres av øvrige prosjekterende i byggesaken, for eksempel ansvarlig prosjekterende for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Øvrige ansvarlige i byggeprosjektet vil ved planlegging av øvrige detaljer basere seg på denne branntekniske rapporten i sin prosjektering, og det er derfor mye å vinne på å starte planleggingen med å engasjere en branningeniør. Brannsikkerhetskonseptet viser ikke spesifikke tekniske løsninger. Slike løsninger må prosjekteres av øvrige prosjekterende i byggesaken, for eksempel ansvarlig prosjekterende for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

 

Når trenger du et brannkonsept?

Om du trenger brannprosjektering eller ikke i et tiltak, er noe som avgjøres etter en helhetlig vurdering. En tommelfinger-regel som ofte benyttes, er denne: Om kravene til brannsikring ikke oppnås gjennom å følge minstekrav og preaksepterte løsninger i gjeldende TEK ved prosjektering av andre fag (for eksempel konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk) vil kravet til brannprosjektering tre inn.

Eksempel 1: En enebolig med én boenhet prosjekteres i forhold til arkitektonisk utforming (plan-, snitt- og fasadetegninger), konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, og det benyttes preaksepterte løsninger i byggteknisk forskrift (TEK17). Om tiltaket ellers er i tråd med lov og forskrift, for eksempel vedrørende avstand til annen bolig, vil det normalt sett ikke være behov for en egen brannprosjektering. De branntekniske kravene vil tilfredsstilles av de minstekravene som følger av andre fag.

Eksempel 2: En enebolig i to etasjer, og med sekundærleilighet i underetasjen, prosjekteres i forhold til arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, og det benyttes preaksepterte løsninger i TEK17. Løsninger som velges av øvrige prosjekterende for nevnte fagområder vil tilfredsstille kravet til energi og bærende konstruksjoner for bygget i seg selv, men vil ikke nødvendigvis ivareta de branntekniske kravene. Det vil derfor normalt sett være behov for brannprosjektering av bygget. De branntekniske kravene vil ikke nødvendigvis tilfredsstilles av de minstekravene som følger av andre fag.

 

Brannprosjektering – Plassering i risikoklasse

Ved brannprosjektering skal et helhetlig brannsikkerhetskonsept tydelig vise hvilken risikoklasse som byggverket og/eller tiltaket er plassert i, sammen med en begrunnelse for dette. Risikoklassen er én av to momenter som avgjør hvilken kompleksitets-, vanskelighetsgrad- og konsekvensklasse (heretter «tiltaksklasse») brannprosjekteringen legges i. Risikoklasse vurderes så tidlig som mulig i utformingen av et helhetlig brannkonsept for tiltaket. Basert på tiltaksklassen må den ansvarlige for skriftlig brannplanlegging (heretter «prosjekterende») konkludere med om bedriften har tilstrekkelig utdanning og praksis for å kunne erklære ansvar i byggeprosjektet (heretter kalt «tiltaket»). Det stilles nemlig høyere krav til utdanning og praksis jo høyere tiltaksklassen for prosjekteringsområdet er, noe som er naturlig da det faktisk er snakk om brannsikring hvor liv og helse står på spill.

Brannprosjektering og brannkonsept - Bilde 1.png

Et byggverk kan klassifiseres i risikoklasse 1 til 6. Forhold som avgjør risikoklassen, er:

 • om bygningen er beregnet for permanent eller sporadisk personopphold

 • om alle i bygningen er kjent med rømningsforholdene og kan bringe seg selv i sikkerhet om det skulle oppstå en brann

 • om bygningen skal brukes til overnatting

 • hvilken brannfare bruken/virksomheten i bygningen medfører


I TEK17 § 11-2 (brannsikring / sikkerhet ved brann) finner vi en liste over de fleste byggverk og deres plassering i risikoklasse. Listen er ikke fullstendig, men gir prosjekterende for brannkonseptet en god pekepinn på plassering i korrekt risikoklasse.

Risikoklasse 1: Arbeidsbrakke, båtnaust, carport, flyhangar, fryselager, garasje og parkeringshus med én etasje, sagbruk, skur og trelastopplag.

Risikoklasse 2: Brannstasjon uten døgnbemanning, Driftsbygning med husdyrrom, Industri, Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer, Kjemisk fabrikk og kjemikalielager, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer eller plan, parkeringskjeller og garasje under terreng, sprengstoffindustri og trafo / fordelingsstasjon.

Risikoklasse 3: Barnehage og skole.

Risikoklasse 4: Barnehjem, bolig, boligbrakke, brannstasjon med døgnbemanning, fritidsbolig, inkl. selvbetjente hytter, campinghytter og campingenheter, internat, studentbolig

Risikoklasse 5: Forsamlingslokale, idrettshall, kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal og tribuneanlegg for mer enn 150 personer.

Risikoklasse 6: Arrestlokaler og fengsel, asylmottak og transittmottak, bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger, feriekoloni / leirskole, overnattingssted og hotell, pleieinstitusjon, sykehus, sykehjem, turisthytte og vandrerhjem.

Eksempel på plassering i risikoklasse:

 1. En boligbygning 1) er ikke ment for sporadisk personopphold, 2) brukes av personer som kjenner rømingsforholdene, og kan bringe seg selv i sikkerhet, 3) skal brukes til overnatting, men 4) har liten brannfare ved planlagt bruk. Etter preaksepterte løsninger i TEK17 plasseres bygningen av den grunn i risikoklasse 4.

 2. Et sykehus 1) er ment for permanent personopphold, 2) brukes av personer som sannsynligvis ikke kjenner rømingsforholdene, og som heller ikke kan bringe seg selv i sikkerhet, 3) skal brukes til overnatting, men 4) har liten brannfare ved planlagt bruk. Etter preaksepterte løsninger i TEK17 plasseres bygningen av den grunn i risikoklasse 6.


Som eksempel 1 og 2 viser, vil det utgjøre en stor forskjell om brukerne av en bygning kjenner rømningsforholdene eller ikke, og om disse er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet ved brann. Dette er faktorer som i stor grad påvirker utformingen av et brannkonsept. Brannprosjekteringen må hensynta alle slike forhold, og må alltid se slike sikkerhetsfaktorer i sammenheng. Plassering i korrekt risikoklasse er et viktig ledd i god brannsikring.

 

Brannprosjektering – Inndeling i brannklasse

FRAM tilbyr brannprosjektering i tiltaksklassene 1 og 2.

Brannprosjektering gjøres etter fast pris, og normalt innen 4 virkedager fra bestilling.

Konsekvensene en brann kan ha for miljø, liv og helse er utgangspunktet for inndeling til de ulike brannklassene. Brannklassen et bygg legges i fastsettes ut fra risikoklassen og antall etasjer i bygningen eller brannseksjonen, og den danner grunnlag for å bestemme blant annet bygningers bæreevne ved brann.

Brannklassen bestemmes ut fra risikoklasse og antall etasjer i bygningen eller brannseksjonen. Brannklassen utgjør - som nevnt - grunnlaget for å avgjøre byggverkets bæreevne ved brann. Et tiltak kan klassifiseres i brannklasse 1 til 4. Risikoklassen og antall etasjer i bygningen er det som i sum avgjør brannklassen for tiltaket. Ved brannprosjektering skal et helhetlig brannkonsept tydelig vise hvilken brannklasse tiltaket er plassert i, sammen med en tydelig begrunnelse for forhold rundt brannsikring. Brannklassen er det siste av to momenter som avgjør hvilken tiltaksklassen brannprosjekteringen legges i, og dette vurderes derfor så tidlig som mulig i utformingen av et helhetlig brannkonsept for tiltaket.

Eksempel på plassering i brannklasse:

 1. Som i eksempel 1 ovenfor viser, vil en boligbygning plasseres i risikoklasse 4. Etter TEK17 vil en boligbygning plasseres i brannklasse 1 om bygningen ikke får mer enn to etasjer, mens det ved tre og fire etasjer vil kunne bli bestemt at bygningen skal plasseres i brannklasse 2. Ved fem eller flere etasjer vil bygningen bli plassert i brannklasse 3. Bygninger med mer enn åtte etasjer anbefales plassert i brannklasse 4 grunnet strengere krav til brannsikring.

 2. Som i eksempel 2 ovenfor viser, vil et sykehus plasseres i risikoklasse 6. Etter TEK17 vil et sykehus plasseres i brannklasse 1 om bygningen ikke har mer enn én etasje. Fra to til fire etasjer skal bygningen plasseres i brannklasse 2. Ved fem eller flere etasjer vil bygningen bli plassert i brannklasse 3. Bygninger med mer enn åtte etasjer anbefales plassert i brannkasse 4.

 

Brannprosjektering - Fastsettelse av tiltaksklasse

Etter byggesaksforskriftens (SAK10) § 12-2, bokstav c, skal ansvarlig søker foreslå tiltaksklasse for alle fag overfor kommunen. Dette gjøres i sammenheng med at søker påser at alle fagområder er belagt med nødvendig ansvar. Kommunen godkjenner de foreslåtte tiltaksklassene i forbindelse med saksbehandlingen, og søkers forslag skal normalt legges til grunn.

Tiltaksklassen baseres på vanskelighetsgrad, kompleksitet og mulige konsekvenser som eventuelle mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Forslag til tiltaksklasse for fagområdet PRO BRANNKONSEPT (SAK10 § 13-5, annet ledd, bokstav d) baserer seg på kriteriene du finner i SAK10 § 9-4.

Tiltaksklasse 1: Tiltaksklassen begrenser seg til nytt byggverk eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 1, 2 og 4. Byggverkene prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser fastsatt i TEK17.
For å kunne påta seg brannprosjektering i tiltaksklasse 1 må faglig ledelse i tiltaket ha utdanning på nivå med mesterbrev eller høyere, og minimum 4 års erfaring med prosjektering innen fagområdet.

Tiltaksklasse 2: Tiltaksklassen begrenser seg til nytt byggverk eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 3, 5 og 6. Byggverk i brannklasse 2 og risikoklasse 1, 2 og 4. Byggverkene prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser fastsatt i TEK17.
Det stilles alltid krav til uavhengig kontroll av brannprosjektering i tiltaksklasse 2. Fra vår erfaring som ansvarlig søker, ser vi verdien av å velge et kontrollforetak som gir deg fast pris på kontrollen, slik at potensiell spekulering i avvik unngås.
For å kunne påta seg brannprosjektering i tiltaksklasse 2 må faglig ledelse i tiltaket ha utdanning på nivå med teknisk fagskole eller høyere, og ledelsen må i tillegg ha tilstrekkelig erfaring med prosjektering innen fagområdet. Ved utdanning på nivå med bachelorgrad i ingeniørutdanning (eller tilsvarende) vil krav til erfaring reduseres. Kompetanse på lavere nivå - for eksempel mesterbrev - vil ikke være tilstrekkelig for å erklære ansvarsrett.

Tiltaksklasse 3: Tiltaksklassen åpner for prosjektering av nytt byggverk eller endring av eksisterende byggverk i alle brann- og risikoklasser. Tiltaksklassen omfatter ikke bare prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser, men også helhetlig brannkonsept for byggverk med fravik fra preaksepterte ytelser i TEK17 - altså prosjektering etter analysemetoden.
Som med tiltaksklasse 2, stilles det også her krav til uavhengig kontroll av brannprosjekteringen.
For å kunne påta seg brannprosjektering i tiltaksklasse 3 må faglig ledelse i tiltaket ha utdanning på nivå med mastergrad (for eksempel sivilingeniør), og tilstrekkelig erfaring med prosjektering innen fagområdet.

Fram Ingeniørkontor AS er sentral godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 2. Få et tilbud fra oss i dag på brannprosjektering / brannsikring!

 
Brannprosjektering - Bilde 2.png

Andre viktige forhold ved prosjekteringen

Ved siden av fagmessig plassering av tiltaket i korrekt risikoklasse og brannklasse, er det flere andre forhold som skal vurderes og vektlegges ved utforming av et helhetlig brannkonsept. SINTEF Byggforsk nevner følgende forhold en må ta hensyn til tidlig i brannprosjekteringen for å oppnå god brannsikring:

 • Området og omgivelsene

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

  • Innsatstiden til brannvesenet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

  • Tiltak mot brannspredning mellom byggverk og tilgang til slokkevann

 • Utforming for rømning og for begrensning av brann

  • Oppdeling i brannseksjoner og brannceller

  • Rømningsveier, samt nødvendig og tilgjengelig tid for rømning og redning

  • Skilting, merking, ledesystem og nødlys

  • Forebygging av utvendig brannspredning

  • Lokaler med særlig fare for eksplosjon

 • Spesielt om enkelte bygningstyper, materialer, overflater og installasjoner

  • Bygningens ytelse og kriterier for brannmotstand

  • Brannmotstand for bærende bygningsdeler og dimensjonering ved krav om høy brannmotstand

  • Spesielt om loft og enkelte bygningstyper

  • Overflater i rømningsveier, rom for brannfarlig virksomhet og andre rom

  • Utvendige overflater, taktekking, isolasjon, gjennomføringer og tekniske installasjoner

  • Overflater for enkelte bygningstyper

 • Varsling, evakuering og slokking

  • Varsling av brann, automatiske slokkeanlegg og tilrettelegging for manuell slokking av brann

  • Eventuelle organisatoriske tiltak

  • Installasjoner som skal fungere under brann

 • Tilrettelegging for bruksfasen

  • Plan for evakuering og generelle krav til eieren av bygget

  • Klassifisering av særskilte brannobjekter

  • Tilleggskrav som stilles til særskilte brannobjekter

 • Krav til dokumentasjon

  • Funksjons- og ytelseskrav i TEK17

  • Ytelser basert på analyse og dokumentasjon av ytelser og løsninger

  • Produkter som er egnet til bruk

  • Presentasjon av branntekniske forhold og branntekniske tegninger

  • Uavhengig kontroll av brannkonsept

  • FDV-dokumentasjon – dokumentasjon for bruksfasen

Fram Ingeniørkontor AS har lang erfaring innen brannsikring og brannprosjektering, og vi tilbyr brannkonsept for kunder over hele landet.

Kontakt oss gjerne for fast pris på prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2.

Tags: #brannprosjektering #brannkonsept #brannsikkerhetsstrategi #brannsikkerhetskonsept #brannsikring #brannsikkerhet

 
Fram Ingeniørkontor AS er sentralt godkjent for ansvarsrett.png

Fyll inn informasjon i feltet under, og en av våre erfarne konsulenter vil gi deg et tilbud på brannprosjektering.

Navn *
Navn
Din melding