Byggesak — fra byggesøknad til ferdigattest

 

Trenger du en erfaren ansvarlig søker? Fram Ingeniørkontor er sentralt godkjent for ansvarsrett for å være ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2. I dette ligger det at vi har erfaring og kompetanse på byggesaker i alle størrelser - alt fra en enkel byggesøknad for uthus til større områdeutbygginger.

Byggesak er mer enn bare utfylling av standardiserte blanketter; byggesak innebærer også å veilede tiltakshaver og andre aktører i tiltaket gjennom jungelen av lovverk, veiledere og forskrifter som alle berørte må forholde seg til i dialogen med offentlige myndigheter.

Etter mange år i faget har vi opparbeidet oss solide kunnskaper innen plan- og bygningsrett. Denne erfaringen, i kombinasjon med egenutviklede systemer og skreddersydde sjekklister, gjør at vi kan utforme byggesøknader som til fulle tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Det er derfor vi er førstevalget for noen av landets største utbyggere.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på byggesak, eller ring oss for en hyggelig byggesaks-prat.

 

Forberedende arbeid i byggesaken

Ved planleggingen av tiltaket bør det tas hensyn til gjeldende planer. Utnyttelse, høyde, avstander og form, er blant momentene som kommunen vil vurdere ved behandling av byggesøknaden. Ansvarlig søker vil også på sin side foreta en plananalyse - altså en vurdering av gjeldende planer som er relevante for eiendommen, og ved det påse at byggesøknaden redegjør for disse i tilstrekkelig grad. Gjeldende planer vil være kommuneplanens arealdel, byutviklingsplaner, område- og detaljreguleringsplaner, samt uttalelser fra berørte myndigheter. Aspekter ved tiltaket som strider mot nevnte planer må revurderes, eller det må søkes unntak fra krav i de aktuelle bestemmelsene. Søknad om å omgå bestemmelser i gjeldende lover og planer kalles dispensasjonssøknad. Vi i FRAM anbefaler at man strekker seg langt for å unngå dispensasjoner i byggesøknaden, da dette alene er avslagshjemmel.

Når alle forhold med både prosjektering og byggesøknad er vurdert, vil ansvarlig søker sende ut nabovarsler til alle berørte naboer og gjenboere. Ansvarlig søker er mottaker av merknader og spørsmål fra naboer, og vil også sørge for at kommunen informeres om eventuelle merknader.

 

byggesøknad - byggesakens innledende fase

Etter at utformingen av tiltaket (byggeprosjektet) er avklart, og plassering er bestemt, starter utformingen av byggesøknaden. En byggesøknad skal vise kommunen hvordan tiltaket er utformet, hvor tiltaket skal plasseres, hvem som er ansvarlig for hva, og om alle forhold knyttet til overvann infrastruktur er ivaretatt. Søknaden skal også vise i hvilken grad naboene er varslet om tiltaket, om naboer har kommet med en merknad, samt søkers tilsvar til disse.

 

Kommunens saksbehandling

FRAM er sentralt godkjent, og vi kan være søker for din byggesøknad i tiltaksklasse 1 og 2.

FRAM er sentralt godkjent, og vi kan være søker for din byggesøknad i tiltaksklasse 1 og 2.

Etter at kommunen har mottatt byggesøknaden for behandling, vil de kontrollere om forskriftens krav til dokumentasjon er oppfylt. Det kan - alt etter type tiltak - være behov for følgende i en byggesøknad:

 • Navn og kontaktinformasjon på tiltakshaver

 • Informasjon om eiendommen og hva tiltaket går ut på

 • Opplysninger om tiltaket ytre rammer, og hvordan utnyttelsen av eiendommen påvirkes

 • Informasjon om tiltaket er i tråd med lokale og nasjonale bestemmelser, eller om det er behov for dispensasjon

 • Byggesakstegninger og en skriftlig redegjørelse for det arkitektoniske

 • Redegjørelse for tiltakets sikkerhet mot natur- og miljøforhold

 • Situasjonsplan som viser minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger mv.

 • Dokumentasjon på tilknytning til infrastruktur (adkomst, avløp mv.)

 • Redegjørelse for hvordan overvann håndteres

 • Redegjørelse for hvordan naboer er varslet

 • Informasjon om eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

 • Opplysninger om hvilke foretak som er ansvarlig for de ulike fagene, samt erklæringer om ansvarsrett fra disse

 • Andre krav som stilles i vedtatte kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner


Om kommunen krever opplysninger ut over dette, er det etter lovgivers uttalelse å regne som et tilsyn. Byggesøknad og tilsyn er i utgangspunktet to forskjellige fag, og bør ikke blandes.

Etter at dokumentkontroll er gjennomført vil kommunen oversende byggesøknaden til eventuelle berørte sektormyndigheter, og ikke søker på forhånd har gjort dette. Slike myndigheter kan være luftfartsmyndigheter, forurensningsmyndigheter mv.

Når kommunen har vurdert alle ytre rammer av tiltaket, og de har påsett at både ansvarsforhold og andre nødvendige forutsetninger er i orden, skal det fattes et vedtak i saken. Om det omsøkte tiltaket er i tråd med alle bestemmelser, skal det gis tillatelse til tiltaket innen fristen.

 


Mer informasjon kommer…..


Tags: #byggesak #byggesøknad