Oppmålingsteknisk prosjektering 

 

Fram Ingeniørkontor tilbyr oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1. Vi er sentralt godkjent for dette ansvarsområdet, og vi kan i utgangspunktet påta oss oppdrag i alle landets kommuner.

Tjenesten utføres etter fast avtalt pris og leveres normalt innen tre virkedager.

Oppmålingsteknisk prosjektering — Oversatt til norsk

I forbindelse med behandling av byggesøknader skal kommunen godkjenne plasseringen av det omsøkte byggverket i både plan og høyde. Kommunen skal altså vite hvor byggverket er tenkt plassert sideveis (nord, sør, øst og vest) og hvilken høyde byggverket skal ligge på. Arbeidet med å fastsette/bestemme plasseringen blir i byggesaksforskriften beskrevet som oppmålingsteknisk prosjektering (prosjektering betyr skriftlig planlegging).I dagligtalen ofte omtales oppgaven som prosjektering av oppmåling eller prosjektering av utstikking. I byggesak brukes normalt betegnelsen PRO OPPMÅLING.

Oppmåling - Bilde 1.png

Ansvarlig for oppmålingsteknisk prosjektering skal vurdere den beste plasseringen av bygget (i høyde og/eller plan) og illustrere dette på en faglig måte overfor kommunen.

FORBEREDENDE ARBEID

For prosjektering av oppmåling kreves det relevante kunnskaper om naturlige og menneskeskapte forhold på det aktuelle stedet (tiltakseiendommen). I dag kan prosjekterende for oppmåling lese mye av flyfoto, skråfoto bilder og digitale kart, men i noen tiltak vil det likevel være behov for befaring på eiendommen. Ansvarlig prosjekterende (PRO OPPMÅLING) skal om nødvendig avklare med kommunen om hvilket kartgrunnlag som kommunen krever for det aktuelle tiltaket.
Ansvarlig prosjekterende må kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget (for eksempel byggesakstegninger) er tilfredsstillende, samt skaffe nødvendige opplysninger om minsteavstander som må ivaretas ved prosjekteringen. Situasjonskartet fra kommunen må kontrolleres opp mot situasjonen på eiendommen, og eventuelt oppdatere kartet slik at det representerer de faktiske forhold.
Det må videre undersøkes om det går an å plassere byggverket på den ønskede plasseringen, eller om andre alternativer må vurderes.

Fastsettelse av utstikningsdata

Sluttresultatet fra PRO for oppmåling er en stikningsplan. Den prosjekterende har det fulle ansvar for utforming av stikningsplanen, og at denne oppfyller krav i gjeldende standarder. Det stilles relativt strenge krav til nøyaktighet, og FRAM påfører derfor både koordinater, kotehøyder og avstandsmål på stikningsplanen. Dette er opplysninger som utførende i sin tid må vurdere opp mot hverandre.

FRAM er sentralt godkjent for ansvarsrett, noe som bekrefter vi har formell utdanning og tilstrekkelig praksis innen faget.

Avstandsmål: Minste tillatte avstand mellom bygg, og mellom bygg og nabogrense, skal forstås som fasadelivsavstand (se bilde 1). Da vi normalt stikker ut plasseringen til fundamentene for bygget, tar vi ved avstandsmålinger hensyn til hvor mye fasadelivet stikker utenfor grunnmuren. Hvor mye vi legger til for å få minste tillatte grunnmursavstand, fremgår av byggesakstegningene.

Koordinater: Om kartgrunnlaget åpner for utstikking med koordinater, velger vi som standard å oppgi koordinater på de fleste av byggverkets hjørner. Punktene nummereres og koordinatene oppgis i et lett leselig tabell. Koordinatene oppgis i koordinatsystemet EUREF89 UTM.

Kotehøyde: I dagligtale snakker man gjerne om "høyde over havet". Normal Null 2000 - eller NN2000 - er det nye, mer nøyaktig systemet som landets kommuner nå bruker. Vi fastsetter koter etter NN2000 i samråd med ansvarshavende for arkitektur, og høydene er i utgangspunktet å anse som absolutte for utførelsen.

ANSVARSRETT for oppmåling

Fram Ingeniørkontor AS tilbyr oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1. Byggesaksforskriften forklarer oppgaven innenfor tiltaksklasse 1 slik:

«Arbeid der plangrunnlag og offentlig kartgrunnlag (situasjonskartet) har samme koordinatsystem og kartprojeksjon og krav til toleranse for punkter som skal stikkes ut tilsvarer toleransekrav satt til situasjonsplanen. Oppmålingstekniske beregninger i områder regulert til spredt bebyggelse, hvor krav til høyder og minsteavstander ikke er kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser.»

FRAM innehar sentral godkjenning for ansvarsrett. Hensikten med sentral godkjenning er å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen. Et foretak som blir sentralt godkjent for ansvarsrett oppfyller vilkår og plikter som følger av plan- og bygningsloven, skatteloven, merverdiavgiftsloven mv. Foretak må i tillegg oppfylle byggesaksforskriftens krav til relevant utdanning og praksis, noe som er noe forskjellig fra kravene for å kunne erklære ansvar i et prosjekt. For å erklære ansvar i et byggeprosjekt må bedriften som et minimum ha knyttet til seg rett kompetanse (fagperson meg tilstrekkelig utdanning og praksis). Til forskjell fra sentral godkjenning, trenger ikke denne kompetansen å være ansatt i bedriften, men kan være innleid kun for det ene prosjektet. Av den grunn etterstreber vi å alltid ha oppdatert sentral godkjenning. Du som kunde kan dermed være trygg på at vår fast ansatte faglige ledelses utdanning og praksis er vurdert av Direktoratet for byggkvalitet.

FRAM er sentralt godkjent for ansvarsrett, noe som bekrefter vi har formell utdanning og tilstrekkelig praksis innen faget.

Tags: #oppmålingsteknisk prosjektering #oppmåling